Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Data: 2018-06-02

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki P.U.H. "Chemikolor" S.A. odbędzie się 18 czerwca 2018 r, o godzinie 14:00, w siedzibie spółki w Łodzi, ul. Morgowa 4.

Komunikat dla Akcjonariuszy

Data: 2017-06-02

Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 2 czerwca 2017 roku do Zarządu Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza Teresy Wąs o uzupełnienie przedstawionego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 24.06.2017 roku godzinę 10:00 o następujące punkty:

  1. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami, podjęcie uchwal;
  2. Oddelegowanie członków Rady Nadzorczej Spółki do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, podjęcie uchwał;
  3. Ustalenie wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej oraz wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej oddelegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, podjęcie uchwał.


Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Data: 2017-06-02

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki P.U.H. "Chemikolor" S.A. odbędzie się 24 czerwca 2017 r, o godzinie 10:00, w siedzibie spółki w Łodzi, ul. Morgowa 4.


Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Zarząd PUH Chemikolor S.A., działając na podstawie Statutu Spółki, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 20.06.2015 r (sobota). Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w siedzibie spółki, na ul. Morgowej 4, o godzinie 10:00.


INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY

Data: 2015-05-09

W związku z wnioskiem części akcjonariuszy zarząd spółki PUH Chemikolor SA informuje, że do porządku obrad WZA zostały dodane następujące punkty:

  1. Informacja zarządu spółki o sposobie wykorzystania otrzymanego w 2013 roku kredytu powiększonego o 1 mln złotych (razem 3 miliony złotych), któy zgodnie z wcześniejszymi informacjami zarządu miał być przeznaczony na wzrost obrotów handlowych spółki.

  2. Informacja zarządu spółki o ekonomicznym uzasadnieniu, planach i sposobie wykorzystania otrzymanego w grudniu 2014 roku kolejnego, dodatkowego kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 2 mln złotych.

  3. Informacja zarządu spółki o ekonomicznym uzasadnieniu zwiększenia w ostatnich latach wysokości kredytów bankowych o 3 miliony złotych przy jednoczesnym spadku sprzedaży i wartości stanów magazynowych.