Komunikat

Data publkacji: 11.06.2024

Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki P.U.H. “Chemikolor” S.A. odbędzie się 27 czerwca 2024 roku o godzinie 9:00 w siedzibie Spółki w Łodzi, ul. Morgowa 4

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podjęcie uchwały
 3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał
 4. Przyjęcie porządku obrad. Podjęcie uchwały
 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023
 6. Przedstawienie propozycji w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023
 9. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023. Podjęcie uchwał
 10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Komunikat

Data publkacji: 25.10.2023

Zawiadomienie o Nazwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki P.U.H. “Chemikolor” S.A. odbędzie się 24 listopada 2023 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki w Łodzi, ul. Morgowa 4

PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał
5. Wybór Komisji skrutacyjnej
6. Przyjęcie porządku obrad
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia


Komunikat

Data publkacji: 06.07.2023

Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Usługowe -Handlowe Chemikolor S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 06 lipca 2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki podjęło uchwałę nr 1 o ogłoszeniu przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 21 lipca 2023 r. do godziny 10:00.


Komunikat

Data publkacji: 16.05.2023

Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Usługowe -Handlowe Chemikolor S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 26 czerwca 2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki podjęło uchwałę nr 4 o ogłoszeniu przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 06 lipca 2023 r. do godziny 10:00.


Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Data publkacji: 16.05.2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PUH Chemikolor S.A. odbędzie się 26 czerwca 2023 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki w Łodzi, ul. Morgowa 4

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Komisji skrutacyjnej i uchwał. Podjęcie uchwały
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podjęcie uchwały
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał
5. Przyjęcie porządku obrad. Podjęcie uchwały
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022.
7. Rozpatrzenie propozycji w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 oraz w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022
9. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022. Podjęcie uchwał
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
12. Ustalenie wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej. Podjęcie uchwały.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Zawiadomienie o Nazwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Data: 04.04.2023

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki P.U.H. “Chemikolor” S.A. odbędzie się 27 kwietnia 2023 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki w Łodzi, ul. Morgowa 4

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 2. Wybór Komisji skrutacyjnej i uchwał. Podjęcie uchwały.
 3. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podjęcie uchwały.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i jego zdolności do powzięcia uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad. Podjęcie uchwały.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9.01.2023 roku: nr 5/2023 oraz nr 6/2023 w zakresie § 1
 7. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.
 8. Zmiana § 6. 1.Statutu Spółki.
 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 6.1. o treści: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 512064 (pięćset dwanaście tysięcy sześćdziesiąt cztery) złote i dzieli się na 3048 (trzy tysiące czterdzieści osiem) akcji, o wartości 168 (sto sześćdziesiąt osiem) złotych każda akcja, przy czym 203 (dwieście trzy) akcje są imienne, a 2845 (dwa tysiące osiemset czterdzieści pięć) akcji są akcjami na okaziciela.
Ulega zmianie poprzez nadanie brzmienia: § 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1536192 (jeden milion pięćset trzydzieści sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa) złote i dzieli się na 9144 (dziewięć tysięcy sto czterdzieści cztery) akcje o wartości 168 (sto sześćdziesiąt osiem) złotych każda akcja, przy czym 91 (dziewięćdziesiąt jeden) akcji jest imiennych, a 9053 (dziewięć tysięcy pięćdziesiąt trzy) akcje są akcjami na okaziciela.


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki P.U.H. "Chemikolor" S.A. odbędzie się 29 marca 2023 r., o godzinie 10:00, w siedzibie Spółki w Łodzi, ul. Morgowa 4.

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 2. Wybór Komisji skrutacyjnej i uchwał. Podjęcie uchwały.
 3. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podjęcie uchwały.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad. Podjęcie uchwały.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie o subskrypcji zamkniętej emisji akcji serii C

Data: 10.01.2023

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Chemikolor S.A. z siedzibą w Łodzi (91-223), przy ul. Morgowej 4, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000145766 („Spółka”), działając na podstawie art. 434 § 2 k.s.h., wzywa do zapisywania się na akcje Spółki serii C, emitowane w trybie subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 k.s.h., na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 9.01.2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ("Uchwała"), na mocy której kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o kwotę 1.024.128 zł, tj. z kwoty 512.064 zł do kwoty 1.536.192 zł w drodze emisji nowych akcji serii C na okaziciela, które zostaną zaoferowane wyłącznie akcjonariuszom, którym służy prawo poboru.

 1. Przedmiotem emisji jest 6096 nowych akcji serii C na okaziciela, o wartości nominalnej 168,00 zł (sto sześćdziesiąt osiem złoty) każda ("Akcje Serii C").
 2. Cena emisyjna jednej Akcji Serii C wynosi 168,00 zł.
 3. Prawo poboru akcji przysługuje wyłącznie dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji.
 4. Termin do zapisywania się na Akcje Serii C trwa od dnia 10.01.2023 r. do dnia 31.03.2023 r.
 5. Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów na Akcje Serii C jest wyłącznie Spółka. Zapisy przyjmowane będą w siedzibie Spółki przy ul. Morgowej 4 w Łodzi.
 6. Podmiotem uprawnionym do przyjmowania wpłat na akcje jest tylko i wyłącznie Spółka. W celu należytego opłacenia Akcji Serii C, należy dokonać wpłaty na rachunek Spółki w banku ING Bank Śląski S.A. w kwocie odpowiadającej iloczynowi ilości Akcji Serii C, wskazanej w wypełnionym formularzu zapisu na akcje oraz cenie emisyjnej 1 (jednej) Akcji Serii C w terminie 3 dni od dnia dokonania zapisu na akcje, nie później jednak niż do dnia 31 marca 2023 roku. Nieuiszczenie wpłaty w terminie do zapisywania się na Akcje Serii C powoduje bezskuteczność zapisu na Akcje Serii C.
 7. W razie nieskorzystania przez akcjonariuszy z prawa poboru, lub bezskuteczności zapisu, Zarząd ogłosi drugi termin poboru pozostałych akcji przez wszystkich akcjonariuszy, wedle zasad określonych w art. 435 § 1 i 2 ksh.
 8. Akcjonariusze są związani złożonym zapisem od chwili jego złożenia Spółce. Subskrybenci przestają być związani złożonym zapisem, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie zostanie zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia powzięcia Uchwały tj. do dnia 9.07.2023 roku.
 9. Przydział subskrybowanych akcji nastąpi w terminie 2 (dwóch) tygodni od ostatniego dnia terminu do zapisywania się na akcje. Przydział nastąpi w sposób uznaniowy. Ogłoszenie o przydziale akcji nastąpi w terminie 1 (jednego) tygodnia od dnia dokonania przydziału akcji.

Zawiadomienie o Nazwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Data: 2022-12-14

Nadzwyczajne Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki P.U.H. “Chemikolor” S.A. odbędzie się 9 stycznia 2023 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki w Łodzi, ul. Morgowa 4.

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 2. Wybór Komisji skrutacyjnej i uchwał. Podjęcie uchwały
 3. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podjęcie uchwały
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał
 5. Przyjęcie porządku obrad. Podjęcie uchwały
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
 7. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki
 8. Zmiana § 6. 1., § 17.13 oraz § 26 tiret 5 Statutu Spółki
 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§6.1. o treści: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 512.064 (pięćset dwanaście tysięcy sześćdziesiąt cztery) złote i dzieli się na 3.048 (trzy tysiące czterdzieści osiem) akcji, o wartości 168 (sto sześćdziesiąt osiem) złotych każda akcja, przy czym 203 (dwieście trzy) akcje są imienne, a 2.845 (dwa tysiące osiemset czterdzieści pięć) akcji są akcjami na okaziciela.

Ulega zmianie poprzez nadanie brzmienia: §6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.536.192 (jeden milion pięćset trzydzieści sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa) złote i dzieli się na 9.144 (dziewięć tysięcy sto czterdzieści cztery) akcje o wartości 168 (sto sześćdziesiąt osiem) złotych każda akcja, przy czym 91 (dziewięćdziesiąt jeden) akcji jest imiennych, a 9.053 (dziewięć tysięcy pięćdziesiąt trzy) akcje są akcjami na okaziciela.

§17.13 o treści: Wyrażenie zgody na nabywanie lub zbywanie nieruchomości o wartości do 300.000 (trzystu tysięcy) złotych.
Ulega zmianie poprzez nadanie brzmienia: §17.13 Wyrażenie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.
§26 tiret 5 o treści: nabycie i zbycie nieruchomości, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 300.000 (trzystu tysięcy) złotych,
Ulega zmianie poprzez jego wykreślenie.


Zmiana Porządku obrad

Data: 2022-06-03

W związku z żądaniem akcjonariusza otrzymanym w dniu 3.06.2022 roku o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 28.06.2022 roku na godzinę 09:00, zgodnie z ogłoszeniem z dnia z 30 maja 2022 roku zamieszczonym w MSiG numer 103/2022, pozycja 28910, Zarząd P.U.H. "Chemikolor" S.A zawiadamia o zmianie ogłoszonego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, polegającego na dodaniu po pkt 10, następujących punktów:
11. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki
12. Zmiana § 6. 1. Statutu Spółki
13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Dotychczasowy pkt 11 Zamknięcie obrad – zostaje oznaczony numerem porządkowym 14.
Stosownie do art. 402§2 k.s.h. Zarząd wskazuje dotychczas obowiązujące postanowienie oraz proponowaną zmianę Statutu Spółki:
§6.1. o dotychczasowej treści: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 512.064 (pięćset dwanaście tysięcy sześćdziesiąt cztery) złote i dzieli się na 3.048 (trzy tysiące czterdzieści osiem) akcji, o wartości 168 (sto sześćdziesiąt osiem) złotych każda akcja, przy czym 203 (dwieście trzy) akcje są imienne, a 2.845 (dwa tysiące osiemset czterdzieści pięć) akcji są akcjami na okaziciela.

ulega zmianie poprzez nadanie nowego brzmienia: §6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 024 128 złotych (słownie: jeden milion dwadzieścia cztery tysiące, sto dwadzieścia osiem), i dzieli się na 6 096 (sześć tysięcy, dziewięćdziesiąt sześć) akcji, o wartości 168 (sto sześćdziesiąt osiem) złotych każda akcja, przy czym 203 (dwieście trzy) akcje są imienne, a 5 893 (pięć tysięcy, osiemset dziewięćdziesiąt trzy) akcje są akcjami na okaziciela.

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Data: 2022-05-25

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki P.U.H. "Chemikolor" S.A. odbędzie się dnia 28 czerwca 2022 roku o godzinie 9:00, w siedzibie spółki w Łodzi, ul. Morgowa 4.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Komisji skrutacyjnej i uchwał. Podjęcie uchwały
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podjęcie uchwały
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał
5. Przyjęcie porządku obrad. Podjęcie uchwały
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021
7. Przedstawienie propozycji w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021
10. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021. Podjęcie uchwał
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Data: 2021-05-25

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki P.U.H. "Chemikolor" S.A. odbędzie się dnia 01 lipca 2021 r, o godzinie 9:00, w siedzibie spółki w Łodzi, ul. Morgowa 4.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Komisji skrutacyjnej i uchwał. Podjęcie uchwały.
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podjęcie uchwały.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad. Podjęcie uchwały.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.
7. Przedstawienie propozycji w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.
8. Podjęcie uchwał w sprawach zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.
9. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020. Podjęcie uchwał.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany § 6 statutu Spółki.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do art. 402 § 2 k.s.h., Zarząd Spółki wskazuje dotychczas obowiązujące postanowienia i proponowane zmiany w statucie Spółki:
§ 6.1. o dotychczasowej treści: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 512.064 (pięćset dwanaście tysięcy sześćdziesiąt cztery) złote i dzieli się na 3.048 (trzy tysiące czterdzieści osiem) akcji, o wartości 168 (sto sześćdziesiąt osiem) złotych każda akcja, przy czym 574 (pięćset siedemdziesiąt cztery) akcje są imienne, a 2.474 (dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) akcje są akcjami na okaziciela.

Ulega zmianie poprzez nadanie nowego brzmienia pkt 1:
§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 512.064 (pięćset dwanaście tysięcy sześćdziesiąt cztery) złote i dzieli się na 3.048 (trzy tysiące czterdzieści osiem) akcji, o wartości 168 (sto sześćdziesiąt osiem) złotych każda akcja, przy czym 203 (dwieście trzy) akcje są imienne, a 2.845 (dwa tysiące osiemset czterdzieści pięć) akcji są akcjami na okaziciela.


Wezwanie Akcjonariuszy do złożenia akcji w spółce

Data: 2020-09-08

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe CHEMIKOLOR S.A. (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 01 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 04 stycznia 2021 r. w siedzibie Spółki: PUH CHEMIKOLOR S.A. ul. Morgowa 4, 91-223 Łódź, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu: +48 514 194 272, oraz adresem e-mail: justyna.owczarek@chemikolor.pl

Komunikat dla Akcjonariuszy

Data: 2020-06-09

Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 3 czerwca 2020 roku, na Posiedzieniu Rady Nadzorczej Spółki wpłynął wniosek Członka Rady reprezentującego akcjonariat mniejszościowy, o uzupełnienie przedstawionego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 29.06.2020 roku na godzinę 09:00, o następujące punkty:

 1. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Podjęcie uchwały.
 2. Oddelegowanie członków Rady Nadzorczej Spółki do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Podjęcie uchwały.
 3. Ustalenie wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej, w tym dla Członka Rady Nadzorczej oddelegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Podjęcie uchwały.

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Data: 2020-06-09

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki P.U.H. "Chemikolor" S.A. odbędzie się 29 czerwca 2019 r, o godzinie 9:00, w siedzibie spółki w Łodzi, ul. Morgowa 4.

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 2. Wybór Komisji skrutacyjnej i uchwał. Podjęcie uchwały.
 3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podjęcie uchwały.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad. Podjęcie uchwały.
 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
 7. Przedstawienie propozycji w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.
 9. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019. Podjęcie uchwał.
 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany § 6 oraz § 31 statutu Spółki.
 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Stosownie do art. 402 § 2 k.s.h., Zarząd Spółki wskazuje dotychczas obowiązujące postanowienia i proponowane zmiany w statucie Spółki:
§ 6 o dotychczasowej treści: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 512.064 zł (pięćset dwanaście tysięcy sześćdziesiąt cztery) złote i dzieli się na 3.048 (trzy tysiące czterdzieści osiem) akcji, o wartości 168 (sto sześćdziesiąt osiem) złotych każda akcja, przy czym 574 (pięćset siedemdziesiąt cztery) akcje są imienne, a 2.474 (dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) akcje są akcjami na okaziciela.
Zmiana poprzez nadanie dotychczasowemu brzmieniu pkt 1 i dodanie pkt 2:
§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 512.064 zł (pięćset dwanaście tysięcy sześćdziesiąt cztery) złote i dzieli się na 3.048 (trzy tysiące czterdzieści osiem) akcji, o wartości 168 (sto sześćdziesiąt osiem) złotych każda akcja, przy czym 574 (pięćset siedemdziesiąt cztery) akcje są imienne, a 2.474 (dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) akcje są akcjami na okaziciela
2. Akcje Spółki podlegają rejestracji w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy, wybrany mocą uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
§ 31 o dotychczasowej treści: Termin wypłaty dywidendy ustala i ogłasza zarząd Spółki. Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.
Zmiana poprzez dodanie pkt 1 oraz nadanie dotychczasowemu brzmieniu pkt 2:
§ 31.1.Zarząd Spółki wykonuje zobowiązania pieniężne spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, z wyłączeniem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
2.Termin wypłaty dywidendy ustala i ogłasza zarząd Spółki. Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Data: 2018-06-02

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki P.U.H. "Chemikolor" S.A. odbędzie się 18 czerwca 2018 r, o godzinie 14:00, w siedzibie spółki w Łodzi, ul. Morgowa 4.

Komunikat dla Akcjonariuszy

Data: 2017-06-02

Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 2 czerwca 2017 roku do Zarządu Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza Teresy Wąs o uzupełnienie przedstawionego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 24.06.2017 roku godzinę 10:00 o następujące punkty:

 1. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami, podjęcie uchwal;
 2. Oddelegowanie członków Rady Nadzorczej Spółki do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, podjęcie uchwał;
 3. Ustalenie wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej oraz wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej oddelegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, podjęcie uchwał.


Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Data: 2017-06-02

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki P.U.H. "Chemikolor" S.A. odbędzie się 24 czerwca 2017 r, o godzinie 10:00, w siedzibie spółki w Łodzi, ul. Morgowa 4.


Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Zarząd PUH Chemikolor S.A., działając na podstawie Statutu Spółki, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 20.06.2015 r (sobota). Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w siedzibie spółki, na ul. Morgowej 4, o godzinie 10:00.