Zmiana Porządku obrad

Data: 2022-06-03

W związku z żądaniem akcjonariusza otrzymanym w dniu 3.06.2022 roku o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 28.06.2022 roku na godzinę 09:00, zgodnie z ogłoszeniem z dnia z 30 maja 2022 roku zamieszczonym w MSiG numer 103/2022, pozycja 28910, Zarząd P.U.H. "Chemikolor" S.A zawiadamia o zmianie ogłoszonego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, polegającego na dodaniu po pkt 10, następujących punktów:
11. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki
12. Zmiana § 6. 1. Statutu Spółki
13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Dotychczasowy pkt 11 Zamknięcie obrad – zostaje oznaczony numerem porządkowym 14.
Stosownie do art. 402§2 k.s.h. Zarząd wskazuje dotychczas obowiązujące postanowienie oraz proponowaną zmianę Statutu Spółki:
§6.1. o dotychczasowej treści: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 512.064 (pięćset dwanaście tysięcy sześćdziesiąt cztery) złote i dzieli się na 3.048 (trzy tysiące czterdzieści osiem) akcji, o wartości 168 (sto sześćdziesiąt osiem) złotych każda akcja, przy czym 203 (dwieście trzy) akcje są imienne, a 2.845 (dwa tysiące osiemset czterdzieści pięć) akcji są akcjami na okaziciela.

ulega zmianie poprzez nadanie nowego brzmienia: §6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 024 128 złotych (słownie: jeden milion dwadzieścia cztery tysiące, sto dwadzieścia osiem), i dzieli się na 6 096 (sześć tysięcy, dziewięćdziesiąt sześć) akcji, o wartości 168 (sto sześćdziesiąt osiem) złotych każda akcja, przy czym 203 (dwieście trzy) akcje są imienne, a 5 893 (pięć tysięcy, osiemset dziewięćdziesiąt trzy) akcje są akcjami na okaziciela.

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Data: 2022-05-25

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki P.U.H. "Chemikolor" S.A. odbędzie się dnia 28 czerwca 2022 roku o godzinie 9:00, w siedzibie spółki w Łodzi, ul. Morgowa 4.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Komisji skrutacyjnej i uchwał. Podjęcie uchwały
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podjęcie uchwały
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał
5. Przyjęcie porządku obrad. Podjęcie uchwały
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021
7. Przedstawienie propozycji w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021
10. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021. Podjęcie uchwał
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Data: 2021-05-25

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki P.U.H. "Chemikolor" S.A. odbędzie się dnia 01 lipca 2021 r, o godzinie 9:00, w siedzibie spółki w Łodzi, ul. Morgowa 4.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Komisji skrutacyjnej i uchwał. Podjęcie uchwały.
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podjęcie uchwały.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad. Podjęcie uchwały.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.
7. Przedstawienie propozycji w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.
8. Podjęcie uchwał w sprawach zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.
9. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020. Podjęcie uchwał.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany § 6 statutu Spółki.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do art. 402 § 2 k.s.h., Zarząd Spółki wskazuje dotychczas obowiązujące postanowienia i proponowane zmiany w statucie Spółki:
§ 6.1. o dotychczasowej treści: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 512.064 (pięćset dwanaście tysięcy sześćdziesiąt cztery) złote i dzieli się na 3.048 (trzy tysiące czterdzieści osiem) akcji, o wartości 168 (sto sześćdziesiąt osiem) złotych każda akcja, przy czym 574 (pięćset siedemdziesiąt cztery) akcje są imienne, a 2.474 (dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) akcje są akcjami na okaziciela.

Ulega zmianie poprzez nadanie nowego brzmienia pkt 1:
§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 512.064 (pięćset dwanaście tysięcy sześćdziesiąt cztery) złote i dzieli się na 3.048 (trzy tysiące czterdzieści osiem) akcji, o wartości 168 (sto sześćdziesiąt osiem) złotych każda akcja, przy czym 203 (dwieście trzy) akcje są imienne, a 2.845 (dwa tysiące osiemset czterdzieści pięć) akcji są akcjami na okaziciela.


Wezwanie Akcjonariuszy do złożenia akcji w spółce

Data: 2020-09-08

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe CHEMIKOLOR S.A. (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 01 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 04 stycznia 2021 r. w siedzibie Spółki: PUH CHEMIKOLOR S.A. ul. Morgowa 4, 91-223 Łódź, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu: +48 514 194 272, oraz adresem e-mail: justyna.owczarek@chemikolor.pl

Komunikat dla Akcjonariuszy

Data: 2020-06-09

Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 3 czerwca 2020 roku, na Posiedzieniu Rady Nadzorczej Spółki wpłynął wniosek Członka Rady reprezentującego akcjonariat mniejszościowy, o uzupełnienie przedstawionego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 29.06.2020 roku na godzinę 09:00, o następujące punkty:

 1. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Podjęcie uchwały.
 2. Oddelegowanie członków Rady Nadzorczej Spółki do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Podjęcie uchwały.
 3. Ustalenie wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej, w tym dla Członka Rady Nadzorczej oddelegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Podjęcie uchwały.

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Data: 2020-06-09

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki P.U.H. "Chemikolor" S.A. odbędzie się 29 czerwca 2019 r, o godzinie 9:00, w siedzibie spółki w Łodzi, ul. Morgowa 4.

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 2. Wybór Komisji skrutacyjnej i uchwał. Podjęcie uchwały.
 3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podjęcie uchwały.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad. Podjęcie uchwały.
 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
 7. Przedstawienie propozycji w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.
 9. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019. Podjęcie uchwał.
 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany § 6 oraz § 31 statutu Spółki.
 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Stosownie do art. 402 § 2 k.s.h., Zarząd Spółki wskazuje dotychczas obowiązujące postanowienia i proponowane zmiany w statucie Spółki:
§ 6 o dotychczasowej treści: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 512.064 zł (pięćset dwanaście tysięcy sześćdziesiąt cztery) złote i dzieli się na 3.048 (trzy tysiące czterdzieści osiem) akcji, o wartości 168 (sto sześćdziesiąt osiem) złotych każda akcja, przy czym 574 (pięćset siedemdziesiąt cztery) akcje są imienne, a 2.474 (dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) akcje są akcjami na okaziciela.
Zmiana poprzez nadanie dotychczasowemu brzmieniu pkt 1 i dodanie pkt 2:
§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 512.064 zł (pięćset dwanaście tysięcy sześćdziesiąt cztery) złote i dzieli się na 3.048 (trzy tysiące czterdzieści osiem) akcji, o wartości 168 (sto sześćdziesiąt osiem) złotych każda akcja, przy czym 574 (pięćset siedemdziesiąt cztery) akcje są imienne, a 2.474 (dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) akcje są akcjami na okaziciela
2. Akcje Spółki podlegają rejestracji w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy, wybrany mocą uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
§ 31 o dotychczasowej treści: Termin wypłaty dywidendy ustala i ogłasza zarząd Spółki. Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.
Zmiana poprzez dodanie pkt 1 oraz nadanie dotychczasowemu brzmieniu pkt 2:
§ 31.1.Zarząd Spółki wykonuje zobowiązania pieniężne spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, z wyłączeniem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
2.Termin wypłaty dywidendy ustala i ogłasza zarząd Spółki. Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Data: 2018-06-02

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki P.U.H. "Chemikolor" S.A. odbędzie się 18 czerwca 2018 r, o godzinie 14:00, w siedzibie spółki w Łodzi, ul. Morgowa 4.

Komunikat dla Akcjonariuszy

Data: 2017-06-02

Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 2 czerwca 2017 roku do Zarządu Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza Teresy Wąs o uzupełnienie przedstawionego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 24.06.2017 roku godzinę 10:00 o następujące punkty:

 1. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami, podjęcie uchwal;
 2. Oddelegowanie członków Rady Nadzorczej Spółki do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, podjęcie uchwał;
 3. Ustalenie wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej oraz wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej oddelegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, podjęcie uchwał.


Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Data: 2017-06-02

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki P.U.H. "Chemikolor" S.A. odbędzie się 24 czerwca 2017 r, o godzinie 10:00, w siedzibie spółki w Łodzi, ul. Morgowa 4.


Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Zarząd PUH Chemikolor S.A., działając na podstawie Statutu Spółki, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 20.06.2015 r (sobota). Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w siedzibie spółki, na ul. Morgowej 4, o godzinie 10:00.