Komunikat dla Akcjonariuszy

Data: 2020-06-09

Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 3 czerwca 2020 roku, na Posiedzieniu Rady Nadzorczej Spółki wpłynął wniosek Członka Rady reprezentującego akcjonariat mniejszościowy, o uzupełnienie przedstawionego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 29.06.2020 roku na godzinę 09:00, o następujące punkty:

 1. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Podjęcie uchwały.
 2. Oddelegowanie członków Rady Nadzorczej Spółki do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Podjęcie uchwały.
 3. Ustalenie wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej, w tym dla Członka Rady Nadzorczej oddelegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Podjęcie uchwały.

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Data: 2020-06-09

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki P.U.H. "Chemikolor" S.A. odbędzie się 29 czerwca 2019 r, o godzinie 9:00, w siedzibie spółki w Łodzi, ul. Morgowa 4.

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 2. Wybór Komisji skrutacyjnej i uchwał. Podjęcie uchwały.
 3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podjęcie uchwały.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad. Podjęcie uchwały.
 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
 7. Przedstawienie propozycji w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.
 9. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019. Podjęcie uchwał.
 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany § 6 oraz § 31 statutu Spółki.
 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Stosownie do art. 402 § 2 k.s.h., Zarząd Spółki wskazuje dotychczas obowiązujące postanowienia i proponowane zmiany w statucie Spółki:
§ 6 o dotychczasowej treści: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 512.064 zł (pięćset dwanaście tysięcy sześćdziesiąt cztery) złote i dzieli się na 3.048 (trzy tysiące czterdzieści osiem) akcji, o wartości 168 (sto sześćdziesiąt osiem) złotych każda akcja, przy czym 574 (pięćset siedemdziesiąt cztery) akcje są imienne, a 2.474 (dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) akcje są akcjami na okaziciela.
Zmiana poprzez nadanie dotychczasowemu brzmieniu pkt 1 i dodanie pkt 2:
§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 512.064 zł (pięćset dwanaście tysięcy sześćdziesiąt cztery) złote i dzieli się na 3.048 (trzy tysiące czterdzieści osiem) akcji, o wartości 168 (sto sześćdziesiąt osiem) złotych każda akcja, przy czym 574 (pięćset siedemdziesiąt cztery) akcje są imienne, a 2.474 (dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) akcje są akcjami na okaziciela
2. Akcje Spółki podlegają rejestracji w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy, wybrany mocą uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
§ 31 o dotychczasowej treści: Termin wypłaty dywidendy ustala i ogłasza zarząd Spółki. Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.
Zmiana poprzez dodanie pkt 1 oraz nadanie dotychczasowemu brzmieniu pkt 2:
§ 31.1.Zarząd Spółki wykonuje zobowiązania pieniężne spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, z wyłączeniem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
2.Termin wypłaty dywidendy ustala i ogłasza zarząd Spółki. Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Data: 2018-06-02

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki P.U.H. "Chemikolor" S.A. odbędzie się 18 czerwca 2018 r, o godzinie 14:00, w siedzibie spółki w Łodzi, ul. Morgowa 4.

Komunikat dla Akcjonariuszy

Data: 2017-06-02

Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 2 czerwca 2017 roku do Zarządu Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza Teresy Wąs o uzupełnienie przedstawionego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 24.06.2017 roku godzinę 10:00 o następujące punkty:

 1. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami, podjęcie uchwal;
 2. Oddelegowanie członków Rady Nadzorczej Spółki do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, podjęcie uchwał;
 3. Ustalenie wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej oraz wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej oddelegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, podjęcie uchwał.


Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Data: 2017-06-02

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki P.U.H. "Chemikolor" S.A. odbędzie się 24 czerwca 2017 r, o godzinie 10:00, w siedzibie spółki w Łodzi, ul. Morgowa 4.


Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Zarząd PUH Chemikolor S.A., działając na podstawie Statutu Spółki, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 20.06.2015 r (sobota). Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w siedzibie spółki, na ul. Morgowej 4, o godzinie 10:00.