Klauzula informacyjna dla Klientów


Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust 1 i 2 oraz 14 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”), informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe CHEMIKOLOR S.A. (dalej jako „CHEMIKOLOR”) z siedzibą w Łodzi, przy ul. Morgowej 4, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000114576 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS,, NIP: 7260001081, REGON: 470017002.
  2. Główną siedzibą CHEMIKOLORU jest Łódź, ul. Morgowa 4, 91-223 Łódź, adres e-mail: kontakt@chemikolor.pl, numer telefonu: 48 519 848 63, kontakt w sprawie RODO: kontakt@chemikolor.pl
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w kilku różnych celach tj. dla celów transakcji handlowych, realizacji wzajemnych umów (łącznie z działaniami podejmowanymi przed zawarciem umowy, jeśli są niezbędne do zawarcia umów) oraz dla celów podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią. Niezależnie od powyższego, możecie Państwo udzielić odrębnej, dobrowolnej zgody na przesyłanie informacji handlowych.
  4. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy.
  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji na Państwa rzecz wybranej usługi. Jeżeli udzielili Państwo zgody na przesyłanie informacji handlowych – wtedy podany adres e-mail przechowany będzie także do czasu cofnięcia zgody, na warunkach określonych w formularzu zgody marketingowej.
  6. W każdym momencie przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo do przenoszenia danych.
  7. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, z powodu Państwa szczególnej sytuacji. Bez podania przyczyny jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu bezpośredniego.
  8. Jeżeli uznacie Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  10. Państwa dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.